Rhwng Ionawr 2006 a Gorffennaf 2007 fe fanteisiodd 1000 o deuluoedd ar ddodrefn pris isel ac fe ddargyfeiriwyd 100 tunnell o ddodrefn o safleoedd tirlenwi

Amdanom ni

Sefydlwyd Dyfodol i Ddodrefn gan Menter Môn yn ystod Ionawr 2006 oherwydd y gwir angen i leihau'r maint o wastraff oedd yn mynd i dirlenwi. Gwastraff yw un o’r problemau  amgylcheddol mwyaf sy’n wynebu’r D.U. gyda miloedd o dunelli o ddeunyddiau defnyddiol yn mynd i dirlenwi heb fod angen, ac yna yn creu effaith niweidiol ar ein hamgylchedd.  Mae hyn yn cynnwys dodrefn sydd yn bosib i’w hailddefnyddio.   Un ai yn eu ffurfiau presennol neu hyd yn oed os oes angen mân gyweiriadau, yn aml iawn mae gan ddodrefn ail fywyd ac yn rhy dda i’w gwastraffu. 

 

 

 

 Dyfodol i Ddodrefn

Text Box:  Y Warws ddodrefn nid er elw

Diolchwn i’n rhoddwyr am eu cyfraniad. 

Heb eu haelioni ni fyddai Dyfodol i Ddodrefn yn bodoli

Felly pam taflu dodrefn dieisiau...? Oherwydd ei fod yn ddiangen...?                   Oherwydd nad ydych yn ei hoffi...? 

Cafodd y Prosiect ei gychwyn gyda chefnogaeth grant ariannol, ond erbyn hyn mae’n ceisio dod yn annibynnol yn gyllidol. Wrth weithredu gydag amcanion cymdeithasol ac amgylcheddol yn unig, anelir at gadw’r costau gweithredu yn isel sy’n sicrhau fod buddion o’r Prosiect yn cael ei ail-fuddsoddi yn y gymuned. Mae’r holl incwm a gynhyrchir yn mynd yn ôl yn syth i gronfa’r Prosiect i gyllido’r costau gweithredu ac i ddatblygu a chynnal y gwasanaeth.   

Mae ailddefnyddio dodrefn yn golygu llawer mwy nag ailgylchu.  Mae Dyfodol i Ddodrefn                                  yn gweithredu er mwyn: -

 

 

· Helpu teuluoedd i ddodrefnu eu tai ar gost isel

· Lleihau’r nifer o ddodrefn sy’n mynd i dirlenwi heb fod angen

· Cadw cyfoeth adnoddau parod ac ail-fuddsoddi yn y gymuned

Ni ddylai hyn fod yn rheswm i’w wastraffu!